Sanomalehden leipätekstin ladelman
typografinen analyysi

Opinnäytetyö
Jasso Lamberg
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Muotoilu ja media, Graafisen suunnittelun suuntautumisvaihtoehto
Työn ohjaajat: Kata Lyytikäinen, Heikki Rajasalo
61 sivua + 9 liitesivua

English abstract available here.

Lataa koko työ tästä linkistä: Leipatekstianalyysi.pdf (noin 1,68 mb)

Suomalaisten sanomalehtien levikit ovat tasaisesti laskeneet viimeisten kymmenen vuoden aikana. Yhdeksi keinoksi tilanteen korjaamiseksi on ehdotettu laadun parantamista. Tämä ei kuitenkaan yleensä ole merkinnyt typografian ja sen myötä luettavuuden parantamista. Monissa lehdissä ulkoasukysymykset nähdään toissijaisina.

Työn tarkoituksena oli analysoida typografista laatua sanomalehden leipätekstissä. Asiantuntijahaastattelujen avulla selvitetään laadun roolia lehden kaltaisessa kulutustuotteessa. Haastateltaviksi on valittu neljä erilaista typografian ammattilaista. Työ käsittelee myös typografista laatua, sen osatekijöitä ja arviointia.

Ammattilaisten teemahaastatteluissa antamat vastaukset osoittautuivat hyvin yhteneviksi. Heidän mielestään sanomalehdestä voidaan pyrkiä tekemään laatutuote, vaikka kompromissejakin tarvitaan. Leipätekstin typografia luo tuotteen imagoa ja sen laadussa tulisi pitää kiinni samanlaisesta huolellisuudesta kuin journalismissakin. Kiirettä voidaan helpottaa nykyaikaisten taitto-ohjelmien automatisoinnin kautta, jolloin taiton lähtötilanne saadaan mahdollisimman hyväksi.

Laadun arvioinnissa haastateltavat painottivat ammattilaiselle kehittyvää intuitiivistä silmää. Kukaan haastateltavista ei nähnyt lukijakyselyitä erityisen hedelmällisinä typografian arvostelukeinoina. Lehden ulkoasun muuttuessa lukijoiden kriittinen palaute kuvastaa usein enemmän muutosvaisuutta kuin uuden ulkoasun epäonnistumista.

Työssä tutkitaan myös sanomalehden leipätekstitypografiassa vaikuttavia tekijöitä ja miten niiden kautta laatuun voidaan vaikuttaa. Pohdiskelevassa osuudessa näistä tekijöistä pyritään rakentamaan systemaattinen analyysimalli laadun arvioimisen välineeksi.